PIT 39 – rozliczenie podatkowe

PIT 39 - rozliczenie podatkowe !

Sprzedając swoje nieruchomości mieszkalne często zastanawiamy się co dalej, czy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym,  jeśli tak to w jaki sposób to zrobić?

Kiedy zapłacimy podatek dochodowy w związku z sprzedażą mieszkania/domu? 

Zgodnie z  przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych będziemy musieli zapłacić podatek wtedy, gdy uzyskanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości miało miejsce przed upływem 5 lat, licząc  zawsze od końca roku kalendarzowego, w którym kupiono lub wybudowano nieruchomość.
 
Jesli decydujemy się na sprzedaż nieruchomości przed upływem wskazanego terminu stawka opodatkowania wynosi 19%.  Powstały podatek odprowadzamy od dochodu ze sprzedaży co oznacza, że przychód pomniejsza się o koszty jego uzyskania i wszystkie wydatki, które zwiększyły jego wartość, np. koszty wynikłe z przeprowadzonego remontu,  koszty wynagrodzenia pośrednika oraz poniesione koszty notarialne.
uwaga: Wskazany podatek płatny jest do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym dokonano sprzedaży nieruchomości i wykazuje się go w zeznaniu PIT -39.
Kiedy nie zapłacimy podatku dochodowego w związku z sprzedażą mieszkania/domu? 

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości jest wolne od podatku po spełnieniu określonych warunków, gdy:

  • swój przychód ze zbycia nieruchomości przeznaczymy na zapokojenie własnych celów mieszkaniowych czyli np. zakup nowego mieszkania/domu.
  • uwaga: nie może upłynąć więcej niż dwa lata pomiędzy transakcjami, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła pierwsza z nich.

Pod pojęciem wydatków na własne cele mieszkaniowe, uprawniające do zwolnienia rozumie się wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie (2 lata od końca roku w którym nastąpiło odpłatne zbycie), grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

Wydatkami, które uprawniają do ubiegania się o ulgę w zapłacie podatku są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele mieszkaniowe. Zwolnienie dotyczy także wydatków na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Jeśli złożymy zeznanie podatkowe a nie wypełnimy warunków zwolnienia określonego w ustawie  np. środki  zostały przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe, będziemy zoobligowani do złożenia korekty tego zeznania i zapłaty podatku PIT wraz z naliczonymi odestkami za zwłokę.

Podsumowując, sprzedając swoje nieruchomości zawsze musimy przeanalizować czy wiążę się z tą transakcją podatek dochodowy w wysokości 19 %. By unikąć podatkowego obowiązku pamiętajmy o 5 letniej kadencyjności przy sprzedaży oraz  o tym by środki uzyskane z sprzedaży nieruchomości  zostały przeznaczone na zaspokojenie naszych  własnych celów mieszkaniowych.